ТДИ-М

Таблото за далечна информация тип ТДИ-М

Таблото за далечна информация (ТДИ-М) за автоматични прелезни устройст­ва/сигнализации е предназначено за подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на устройството/сигнализацията и за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда.

Технически параметри:

 • захранващо напрежение – DC 18÷72 V;
 • режим на работа – непрекъснат;
 • максимална отдалеченост от прелеза – ≤ 20 km;
 • гранични климатични условия (температура на околната среда) – от 0 до плюс 600С;
 • маса – 0,8 kg;
 • габаритни размери – 75x230x280 mm.

На лицевия панел на кутията са монтирани елементи за управление и контрол:

 • бутон за далечно отваряне БДО (с фиксация, пломбиран) – за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда;
 • помощен бутон ПБ – за изключване на вградения в таблото зумер при информиране за неизправност или повреда на АПУ/АПС;
 • зелен светодиод ЗС – за предаване на информация за отворено и изправно или отворено и неизправно състояние на прелеза;
 • червен светодиод ЧС – за предаване на информация за затворено и изправно състояние, а така също отворено или затворено състояние и повреда на АПУ/АПС;
 • жълт светодиод ЖС – за информиране на дежурния ръководител в гарата за задействане на прелеза чрез бутона за далечно отваряне БДО при изправно състояние на прелеза, а така също при неизправност и повреда на АПУ/АПС;
 • бял светодиод БС – за информиране на дежурния ръководител в гарата за задействане на прелеза чрез бутона за далечно отваряне БДО при неизправност и повреда на АПУ/АПС или при недостигнали крайно горно положение греди (при АПУ);
 • LCD дисплей – изпълнява функциите на броячен индикатор за отчитане броя на случаите на използване на бутона за далечно отваряне БДО.