Светофори

Светофори влакови

Светофори влакови са елемент на подсистема Автоматични прелезни устройства за използване в железопътната инфраструктура на РБългария.

Светофори влакови са предназначени за подаване чрез светлинна сигнализация към локомотивния машинист на информации за скоростта на движение на влаковете

Светофори (26 разновидности) съответствуват напълно на отнасящите се за тях изисквания от:

Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

ТС-ЖИ 017-2010 Светофори

Типовете светофори са, както следва:

в зависимост от конструкцията: мачтови; приземни;

в зависимост от предназначението: входни, изходни, предупредителни, проходни, маневрени и др.

Мачтовите светофори могат да бъдат комплектовани с 1 до 6 бр. модули със съответния светофилтър с червен, жълт, зелен, луннобял и син цвят. Под най-ниско разположения модул при входни светофори може да се добавя светещ маршрутен указател, над модула за поканителен сигнал – светещ със зелена светлина указател за втора междинна скорост, а на обратната страна на входен светофор при автоблокировка – модул с луннобяла светлина.

Приземните светофори могат да бъдат комплектовани с 1 до 3 бр. модули със съответния светофилтър.

В светофорните модули се използва фасунга тип В 20 за лампи с нажежаема нишка.

Технически параметри:

– Диаметър на светещото поле на светофорната глава 200 mm;

– Степен на защита IP 54;

– Работоспособност – в температурен диапазон от минус 25 до плюс 60° С при относителна влажност на въздуха до 100 %;

– Интензитет на светлината по оптичната ос при номинално напрежение:

за червената светлина 1567 cd;

за жълтата светлина 2406 cd

за зелената светлина 1815 cd;

за синята светлина 266,1 cd;

за бялата светлина 4775 cd;

указател за втора маршрутна скорост 200-600 Lux в зависимост от режима (нощ – ден);

за маршрутен указател:

буква „Т” 200-650 Lux в зависимост от режима (нощ-ден);

буква „П” 220-800 Lux в зависимост от режима (нощ-ден);

-Изолационно съпротивление за светофори-комплект при:

нормални климатични условия 1999±1 MΩ;

относителна влажност 90 % и температура 25° С1999±1 МΩ;

– Електрическа якост на изолацията между тоководещите части и корпус – 1000 V/50 Hz в продължение на 1 min;

– Време за възстановяване при отказ <30 min;

– Гаранционен срок – 24 мес.;

– Експлоатационен живот – 30 години.