СПШ-3

Светофар прелезен шосеен тип СПШ-3

Светофар прелезен шосеен е елемент на подсистема Автоматични прелезни устройства за използване в железопътната инфраструктура на Р България.

Светофар прелезен шосеен е предназначен за сигнализиране към шосейните превозни средства, както следва:

– при изправно състояние на автоматичното прелезно устройство/електрическа бариера (АПУ/ЕБ) и свободна от железопътно возило зона на известяване /отсъствие на команда от гаровата централизация за затваряне на прелеза, на СПШ свети бяла мигаща светлина с честота 30±5 мигания в минута, звуковата сигнализация и червените светлини не са включени;

– след регистриране встъпване на железопътно возило в зоната на известяване на прелеза/подаване на команда от гаровата централизация за затваряне на прелеза, двете червени светлини на СПШ светят последователно с честота 60±5 мигания в минута и импулс/пауза в съотношение 1:1±10%, а бялата мигаща светлина не свети.

Светофар прелезен шосеен тип СПШ-3 съответствува напълно на отнасящите се за него изисквания от:

Наредба № 4 за железопътните прелези;

Наредба № 17 за регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали;

Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура;

Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт;

ТС-ЖИ 002-2005 Устройства прелезни автоматични;

ТС-ЖИ 021-2011 Светофари прелезни шосейни.

Технически параметри:

Маса:

– щит с модули – 17 kg;

– пилон – 38 kg;

– стълба – 11 kg.

Електрозахранване – 12 V DC;

Интензитет на светлината по направление на оптичната ос:

– за червените светлини – 250 cd;

– за лунно-бялата светлина – 600 cd;

Диаметър на светещото поле на светофарната глава – 200 mm;

Изолационно съпротивление между всички електрически вериги, несвързани помежду си и между всички тоководещи части и корпус при нормални климатични условия, а така също относителна влажност 90% и температура 25°С – 1999±1 MΩ;

Електрическа якост на изолацията:

между тоководещите части и корпус – 1000 V/50 Hz в продължение на 1 min;

между галванично разделени вериги – 500 V/50 Hz в продължение на 1 min;

Ниво на звуковия сигнал на разстояние 7 m от източника при гранични стойности на захранващото напрежение – 76-78 db;

Степен на защита IP 44;

Гранични климатични условия (температурен диапазон) – от минус 25 до 60°.

Габаритни размери: 675 х 800 х 2960 mm.