БМ-ЖП-МП

БМ-ЖП-М/МР

Бариерeн механизъм за железопътни прелези

тип БМ-ЖП-М (еднораменен и двураменен ) и тип БМ-ЖП-МР (с редуктор)

Бариерният механизъм за железопътни прелези тип БМ-ЖП-М е елемент на подсистема Автоматични прелезни устройства за използване в железопътната инфраструктура на РБългария.

Бариерният механизъм за железопътни прелези тип БМ-ЖП-М е предназначен за охраняване на прелези с ръчно или автоматично управление в системата на железопътната инфраструктура. Представлява устройство с електромеханично задвижване между две крайни положения на гредата.

Произвежда се с бариерни греди до 6 m.

Бариерният механизъм за железопътни прелези тип БМ-ЖП-МР е аналог на тип БМ-ЖП-М, който чрез промени в конструкцията (основно в задвижващия механизъм-предавката), постига намаляване на операциите при поддръжка, по-висока сигурност при експлоатацията, осигурява по-висока степен на защита IP, при пълна взаимозаменяемост със съществуващите бариерни механизми и т.н.

БМ-ЖП-М е предназначен за работа в условията на умерен климат в температурен диапазон от минус 25°С до 60°С и относителна влажност до 93±3% при температура на въздуха 20 °С.

Бариерният механизъм за железопътни прелези съответствува напълно на отнасящите се за него изисквания от:

Наредба № 4 за железопътните прелези;

Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура;

Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт;

ТС-ЖИ 002-2005 Устройства прелезни автоматични;

ТС-ЖИ 006-2006 Механизми бариерни.

Бариерният механизъм тип БМ-ЖП-М/ БМ-ЖП-МР е комплектован с устройство за контрол на целостта и наличието на бариерната града. При удар на гредата в хоризонтална посока нарочно отслабен елемент (болт специален) се чупи, а устройството за контрол открива факта на изместване на гредата от нормалното й положение и/или факта на нейното счупване.

Технически параметри:

Електрозахранване – 21,6 ÷ 32 V, DC;

Максимален ток – < 8 А;

Време за вдигане/спускане на гредата – < 16 s;

Изолационно съпротивление между веригите, несвързани електрически помежду си, а също така между тях и корпус – > 50 MΩ;

Електрическа якост на изолацията на тоководещите части спрямо корпус – 1000 V/50 Hz в продължение на 1 min;

Гранични климатични условия (температураен диапазон) – от минус 25°С до 60°С;

Степен на защита – IP54;

Експлоатационен ресурс – минимум 25 години.