АПУ-Мб

Автоматични прелезни устройства

Автоматични прелезни устройства тип АПУ-Мб (Автоматична бариера и Автоматична прелезна сигнализация) и Електрическа бариера тип ЕБ, както и техните съставни продукти, съответстват напълно на отнасящите се за тях изисквания от следните нормативни документи:

Наредба № 4 за железопътните прелези

Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура

Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

ТС-ЖИ 002-2005 Устройства прелезни автоматични

ТС ЖИ 006-2006 Механизми бариерни

ТС ЖИ 007-2006 Подсистема електро-захранване на тягов подвижен състав 25 kV/50 Hz. Контактна система. Токоснематели. Механично взаимодействие между токоснемателите и контактната мрежа

ТС ЖИ 017-2010 Светофори

ТС-ЖИ 021-2011Светофари прелезни шосейни

Автоматичните прелезни устройства тип АПУ-Мб и ЕБ са съвместими за работа с броячи на оси Талес, Сименс, Фраушер и др., притежаващи Европейски сертификат за ниво на безопасност SIL-4.

Автоматичните прелезни устройства тип АПУ-Мб представляват система за охрана на железопътни прелези в междугарие и за подаване на информация към машиниста за обезопасен прелез. Те сигнализират към шосейните превозни средства: с бяла мигаща светлина – за изправно прелезно устройство при отсъствие на железопътно возило в зоната на известяване на прелеза и с червена мигаща светлина – при наличие на железопътно возило в тази зона.

АПУ-Мб се използва за охраняване на прелези:

-в междугарие, когато прелезът се намира между предупредителните сигнали на две съседни гари;

в обвръзка с гарова централизация, когато прелезът се намира между входния и предупредителния сигнали на гарата.

АПУ-Мб е предназначено за работа с използване на следните съставни продукти: 2 бр. бариерни механизми, 2 бр. светофари прелезни шосейни, до 2 бр. повторители на светофари прелезни шосейни (в съответствие с проекта), до 2 бр. влакови предпрелезни светофори (в съответствие с проекта), табло за далечна информация и колонка за местно управление (в съответствие с проекта).

АПУ-Мб може да работи и като автоматична прелезна сигнализация, при което бариерни механизми не се използват.

Електрическите бариери тип ЕБ представляват система за охрана на железопътни прелези в района на гара. Те сигнализират към шосейните превозни средства с бяла мигаща светлина за изправно прелезно устройство при отсъствие на команда от гаровата централизация за затваряне на прелеза и с червена мигаща светлина – при наличие на такава команда.

ЕБ е предназначена за работа с използване на следните съставни продукти: 2 или 4 бр. бариерни механизми, 2 бр. светофари прелезни шосейни, до 2 бр. повторители на светофари прелезни шосейни (в съответствие с проекта), табло за далечна информация и колонка за местно управление (в съответствие с проекта).

Стативът с апаратура за управление и контрол на състоянието на АПУ-Мб и ЕБ се монтира в кабина за апаратура.

Област на приложение:

единични и двойни железопътни линии, гари;

електрифицирани и неелектрифицирани железопътни участъци.

Електрозахранване:

основно – от два фидера 220 V, 50 Hz;

резервирано от акумулаторна батерия 24 V, необслужваема.

Изолационно съпротивление при температура 20±3° С и относителна влажност 80%

≥ 50 MΩ.

Електрическа якост на изолацията на тоководещите части спрямо корпус и помежду им (БДС EN 60439-1:2002) – 2000 V/50 Hz/5 s.

Минимално време за сигнализиране с червена мигаща светлина за приближаващо железопътно возило до започване спускане на бариерните греди – 6 s.

Максимално време за спускане на бариерните греди след подаване на сигнал с червена мигаща светлина за приближаващо железопътно возило -16 s.

Време от момента на подаване на сигнал за задействане на устройството от железопътно возило до преминаване на същото през зоната на прелеза – 30 s.

Време за започване вдигане на бариерните греди след преминаване на железопътно возило през зоната на прелеза – 3-5 s.

Възможност за управление от колонка за местно управление – осигурена.

Предаване на информация за състоянието на прелезното устройство или електрическата бариера в близката гара или прелезопазачница, а така също възможност за далечно отваряне на прелеза – осигурени.

Гранични климатични условия (температурен диапазон) – от минус 25°С до 60°С.

Експлоатационен ресурс ≥ 25 год.

АПУ-Мб и ЕБ притежават Сертификат №3149/4/Н/10/CCS/EN/0002, издаден от VUZ-Praha, за ниво на безопасност SIL4, съгласно EN 50129