За нас

БАЛКАН-САСТ” ЕООД

1379 София, ул. „Охридско езеро” № 3, тел. +359 2 8220120, факс +359 2 8220108,

e-mail: office@bsast.com, www.bsast.com

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Prague 10, Czech Republic,

tel. +420 267 287 772, +420 272 656 159, www.azd.cz

Проектиране, разработване, производство, продажба и обслужване на системи за безопасност, управление и сигнализация в железопътния и автомобилен транспорт.

Дъщерно дружество със 100 % собствен капитал на АЖД–ПРАГА” ООД, Чешка република;

Основано месец юли 2004 год.;

Производствено-технически комплекс с 5000 кв.м. разгърната производствена площ, построен през 2006 год.

Област на действие:

Железопътен транспорт;

Метрополитен;

Строителство.

Предметът на дейност:

Изследвания и нови разработки:

собствена развойна дейност;

пренос на съвременни технологии от АЖД Прага;

Проектиране;

Производство;

Монтаж;;

Сервиз;

Строителство.

Фирмата се налага на пазара като надежден производител и доставчик на продукти за железопътната инфраструктура, като:

Бариерни механизми за автоматични прелезни устройства;

Бариерни механизми за паркинги, гаражи и други обществени места;

Гарови централизации за жп гари до 100 стрелки;

Стрелкови обръщателни апарати;

Автоматични прелезни устройства и автоматични прелезни сигнализации;

Системи за визуализация и контрол на обекти;

Светофори за жп транспорт;

Електронни елементи и системи за управление на движението на влаковете;

Съвместна дейност с “АЖД” Прага.

Организационната структура на дружеството е ориентирана към извършване на три основни вида дейности: развойна, производствена и икономическа.

Развойната дейност е свързана с разработване на нови продукти и с изготвяне на конструкторска, вкл. хардуерна, а така също софтуерна документации за тяхното производство.

Производствената дейност включва:

изготвяне на проекти за строителство на обекти, в които се прилагат продуктите на развойната дейност;

производство на продукти, разработени в дружеството, което изисква механична обработка на детайли, механичен монтаж и електрически монтаж.

Към икономическата дейност се отнасят секторите свързани с маркетинг и пласмент, ценообразуване, материално-техническо снабдяване, т.е. доставка на комплектоващи продукти и материали за производство и складово стопанство.

Контролът на качеството на произвежданата продукция се осъществява от отдел ТКК и от изпитвателна лаборатория.

Изискванията към продуктите, произвеждани от дружеството, се съдържат в Технически спецификации на потенциалния потребител ДП „НК Железопътна инфраструктура”, в Техническите задания за разработване на съответните продукти и/или договорите с клиентите.

Изпитването на продуктите на дружеството става в няколко фази (етапа).

Първоначално се провеждат типови изпитвания на опитния образец на продукта за доказване на съответствието му с изискванията на техническото задание за разработване и/или на отнасящите се за него стандартизационни документи. За целта се изготвя програма и методика, по която първоначално изпитванията се провеждат от изпитвателната лаборатория на „БАЛКАН-САСТ” ЕООД. Тези изпитвания имат неофициален характер и се отнасят за проверка на функционирането на продукта при нормални и гранични климатични условия. Проверяват се електрическите изисквания и при възможност степента на защита (IP). За резултатите от изпитванията се съставя протокол на изпитвателната лаборатория. В случай на съответствие с изискванията опитният образец се предоставя за изпитване в акредитирана лаборатория по всички точки от програмата и методиката, включително онези, по които изпитването в заводски условия не е било възможно, например изпитвания при въздействие на вибрации, прах и др.

При положителни резултати от изпитванията, за което производителят получава съответен протокол или протоколи, може да се премине към провеждане на функционални изпитвания в заводски условия от комисия на възложителя или потенциалния потребител по програма и методика, съгласувана с него. За работата на комисията се съставя протокол.

Дружеството разполага с необходимите ресурси – квалифициран персонал и техническо оборудване, позволяващи му да се утвърждава на пазара като надежден производител на системи и елементи за тях, предназначени за железопътната инфраструктура, отговарящи на съществените изисквания за сигурност, надеждност и техническа съвместимост на подсистемите на националната железопътна система с трансевропейската железопътна система.

Доставчици на дружеството са утвърдени фирми на българския и международен пазар в областта на електрониката, електротехниката, машиностроенето и други.

Дружеството се представлява от двама управители от чешка и директор от българска страна.

Реалната връзка между “БАЛКАН–САСТ” ЕООД и компанията майка „АЖД Прага” позволява в България много бързо да навлизат всички иновации, достъпни и за европейските пазари.

Отчитайки изключителната важност на въпросите, свързани с качеството на произвежданата продукция, представляваща средства за осигуряване безопасността на движение на влаковете в железопътния транспорт и метрополитена, а в определени случаи и средства за осигуряване безопасността на движение на шосейния транспорт, ръководството на „БАЛКАН-САСТ” ЕООД предприема необходимите действия за ефективното и ефикасно функциониране на Интегрирана система за управление, която обхваща всички аспекти на дейността му, свързани с качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Сертификати

ISO 9001 Система за управление на качеството – сертификат на TUV Rheinland InterCert – от 2006 г.

BS OHSAS 18001 Система за здраве и безопасност при работа – сертификат на TUV Rheinland InterCert – от 2007 г.;

ISO 14001 Система за управление на околната среда – сертификат на TUV Rheinland – от 2007 г.;

Удостоверения на браншови камари за пълна проектантска правоспособност на проектантския персонал;

Удостоверения от носителя на ноу-хау AZD Прага за проектиране от проектантския персонал на компютърни системи за безопасност за жп транспорт.

Фирма “БАЛКАН–САСТ” ЕООД в последните години е участвала в:

Доставка на съоръжения за реконструкция на ОИ в участъка София-Пловдив;

Доставка на съоръжения за ОИ на Дунав мост 2-Видин;

Доставка на Автоматични прелезни устройства – над 140 броя подсистеми, комплект с Бариерни механизми, Светофар прелезен шосеен, Светофори и др. комплектовъчни изделия;

Доставка на Бариерни механизми за автоматични прелезни устройства;

Доставка на Светофар прелезен шосеен;

Доставка на Светофори за жп транспорт и т. н.

През периода 2006г.-2015г. фирмата е произвела над 110 броя Стрелкови обръщателни апарати тип СОА-3М и СОА-3НМ, както и извършила ремонт на Кутия редукторна и Блок автопревключватели за съществуващите Стрелкови обръщателни апарати, използвани в железопътната инфраструктура на Р България и Метрополитена в град София.

AZD Praha s.r.o.

Водещ чешки доставчик на техника за управление и сигнализация, централизация и блокировка в областта на транспорта;

Повече от 50-годишна традиция на чешкия пазар;

Чешки капитал и имидж на известна фирма;

2000 висококвалифицирани специалисти.

AЖД Прага в България

100 % собствен капитал;

Инвестиции до момента

Є 5 000 000;

Пренос на съвременни технологии;

ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ:

Железопътен транспорт;

Автомобилен транспорт;

Телекомуникации;

Метрополитен.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Изследвания и нови разработки;

Проектиране;

Производство;

Монтаж;

Сервиз.

ПРОИЗВОДСТВО НА:

Устройства за управление и сигнализация, централизация и блокировка за релсовия транспорт;

Устройства за съобщителни връзки за релсовия транспорт;

Системи за видеонаблюдение и мониторинг на автомобилния и железопътния транспорт;

Системи за управление на автомобилното движение.

СЕРТИФИКАТИ:

Златен сертификат по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;

Система за управление на качеството – 1997 год.;

Система за управление на околната среда;

Система за безопасни и здравословни условия на труд;

Сертификати на CQS AIQNet.